Kansainvälinen linja (Perun kommunistinen puolue, 1988)

Julkaisemme sarjan suomennoksia Perun kommunistisen puolueen yleispoliittisesta linjasta, johon sisältyy maoismin perusteiden opiskelulle korvaamatonta aineistoa. Aloitamme ensimmäisestä osasta, joka käsittelee kansainvälistä linjaa, joka on esimerkillinen myös
Suomesta katsottuna. Englanninkielinen käännös löytyy tästä linkistä ja espanjankielinen alkuperäisteksti löytyy tästä linkistä.

Johdanto

Puheenjohtaja Gonzalo on asettanut Perun kommunistisen puolueen kansainvälisen linjan, ja hän opettaa, että proletaarisina internationalisteina meidän lähtökohtamme on kehittää Perun vallankumousta kansansodan kautta osana ja palveluksena proletaariselle maailmanvallankumoukselle marssien kohti muuttumatonta päämääräämme, kommunismia; ottaen huomioon, että jokainen vallankumous kehittyy keskellä maailmanpolitiikan mutkittelevaa liikettä.

Arvioidessaan maailman tilannetta puheenjohtaja Gonzalo aloittaa Leninin teesistä: “Imperialismin taloudelliset suhteet muodostavat olemassaolevan kansainvälisen tilanteen perustan. 1900-luvun historian on täydellisesti määrännyt tämä kapitalismin uusi vaihe, sen viimeinen ja korkein vaihe”, ja että ero sortavien ja sorrettujen maiden välillä on imperialismin leimallinen ominaisuus. Siten nähdäksemme nykyisen tilanteen emme voi lähteä liikkeelle kapitalismin perusristiriidasta, sillä olemme sen korkeimmassa ja viimeisessä vaiheessa, imperialismissa.

Edelleen pitäen kiinni puheenjohtajan Maon opetuksesta, että imperialismi ja kaikki taantumukselliset ovat paperitiikereitä, että vain kansa on todella mahtava ja että: “Keskinäisissä salaliitoissaan neuvostorevisionismi ja pohjoisamerikkalainen imperialismi ovat syyllistyneet niin moniin pahuuksiin ja onnettomuuksiin, että maailman vallankumoukselliset kansat eivät anna niiden päästä rangaistuksetta. Kaikkien maiden kansat nousevat vastaan. Uusi historiallinen aikakausi taistelua pohjoisamerikkalaista imperialismia ja neuvostorevisionismia vastaan on alkanut.” Tällä perusteella hän asettaa, että imperialismin ja maailman taantumuksen tuhoaminen, jota kommunistiset puolueet edistävät johtaen siinä proletariaattia ja maailman kansoja, on kiistaton todellisuus. Hän kehottaa meitä taistelemaan kahta imperialistista supervaltaa, jenkki-imperialismia ja venäläistä sosiali-imperialismia vastaan, sekä imperialistisia valtoja ja maailman taantumusta vastaan, ja hän on tarkentanut, että jokaisen vallankumouksen olosuhteiden on määriteltävä pääasiallinen vihollinen ja torjuttava muiden toimet. Continue reading

Posted in Käännökset, Perun kommunistinen puolue | Leave a comment

Communique

To our friends in Finland and in the international communist movement

The Red Flag Collective has held a successful reorganizing meeting,
through which our organization has been cast anew. The meeting was held
because the one and half year since the initiation of our activities has
demonstrated the need to renew our organization as well as to sharpen
our line and present it unified.

The meeting adopted a temporary program which for the first time
uniformly defines our ideological basis, which is
Marxism-Leninism-Maoism, and defines the situation and tasks
internationally and in Finland. Our organization upholds this program as
a most valuable guide for Finnish communists, and it orients our work as
a whole, the work in which the gained development creates preconditions
to uplift the program to an even higher level.

The meeting defined as our acute task the tactical withdrawal from
practice, so that we could concentrate our few resources to heighten our
ideological level as the basic prerequisite for all correct practice,
and in the meeting it was underlined that our intention is to heighten
our practice to a higher level, and that only from this premise we
consider that tactical withdrawal as a correct and indispensable move.

The meeting also approved a plan, at the center of which is to study the
basic question of Marxism-Leninism-Maoism that is political power, the
development of Marxism-Leninism into Marxism-Leninism-Maoism, and the
application of Marxism-Leninism-Maoism, principally Maoism, in Finland.
The investigation will concretize into an article, in which we
investigate the Maoist doctrine about political power and in which we
evaluate the class war of Finland 1918; the article will be published
during the first half of next year.

The meeting sends a red salute to unorganized Marxists in Finland,
urging them to adopt Marxism-Leninism-Maoism and to organize on its
basis. The meeting also sends its red salute to our brothers and sisters
in the international communist movement, assuring our sincere pursuit to
carry out our revolutionary duty in Finland as part of and as service
for the world revolution.

July 2018,
Red Flag Collective of Finland

Posted in International | Leave a comment

Tiedote

Ystävillemme Suomessa ja kansainvälisessä kommunistisessa liikkeessä.

Punalippu-kollektiivi on pitänyt menestyksekkään uudelleenjärjestäytymiskokouksen, jonka myötä organisaatiomme on valettu uuteen uskoon. Kokous järjestettiin, koska puolitoista vuotta toimintamme alkamisesta on osoittanut tarpeen organisaatiomme uudistamiseksi ja linjamme teroittamiseksi ja esittämiseksi yhtenäisenä.

Kokous hyväksyi väliaikaisen ohjelman, joka määrittelee ensimmäistä kertaa yhtenäisesti ideologisen perustamme, joka on marxismi-leninismi-maoismi, ja määrittelee tilanteen ja tehtävät kansainvälisesti ja Suomessa. Järjestömme pitää tätä ohjelmaa mitä arvokkaimpana oppaana suomalaisille kommunisteille, ja se suuntaa kokonaisuutena toimintaamme, jossa saavutettava kehitys luo edellytyksiä ohjelman kohottamiseksi vieläkin korkeammalle tasolle.

Kokous määritteli akuutiksi tehtäväksemme taktisen vetäytymisen käytännöstä voidaksemme keskittää vähät resurssimme ideologisen tasomme kohottamiseen kaiken oikean käytännön perusedellytyksenä, ja kokouksessa korostettiin, että tarkoituksemme on kohottaa käytäntömme korkeammalle tasolle ja että vain tästä lähtökohdasta pidämme taktista vetäytymistä oikeana ja välttämättömänä siirtona.

Kokous hyväksyi myös suunnitelman, jonka keskiössä on tutkia marxismi-leninismi-maoismin peruskysymystä eli poliittista valtaa, marxismi-leninismin kehittymistä marxismi-leninismi-maoismiksi ja marxismi-leninismi-maoismin, pääasiassa maoismin, soveltamista Suomessa. Tutkimus tulee konkretisoitumaan artikkeliksi, jossa selvitämme maolaista oppia poliittisesta vallasta ja arvioimme Suomen luokkasotaa vuonna 1918; artikkeli julkaistaan ensi vuoden alkupuolella.

Kokous lähettää punaisen tervehdyksen järjestäytymättömille marxilaisille Suomessa kehottaen heitä omaksumaan marxismi-leninismi-maoismin ja järjestäytymään sen pohjalta. Kokous lähettää punaisen tervehdyksen myös veljillemme ja siskoillemme kansainvälisessä kommunistisessa liikkeessä vakuuttaen vilpitöntä pyrkimystämme päästä toteuttamaan vallankumouksellista velvollisuuttamme Suomessa osana ja palveluksena maailmanvallankumoukselle.

Heinäkuussa 2018,
Punalippu-kollektiivi

Posted in Yleinen | Leave a comment

Kansainvälisen kommunistisen liikkeen kanssa Marxin 200-vuotisjuhlassa

Useita kuukausia ympäri maailmaa kestänyt kansainvälinen kampanja Karl
Marxin syntymän 200-juhlavuoden kunniaksi huipentui kansainvälisen
kommunistisen liikkeen edustajien ja ystävien kokoontuessa Bremenissä
Saksassa 30. kesäkuuta 2018. Alla suomennos juhlan järjestämiskomitean
raportista kuvineen. Myös Suomen Punalippu-kollektiivi lähetti
edustajansa, ja tervehdyksemme löytyy suomeksi raportin alta. Muut
tervehdykset löytyvät englanninkielisinä linkeistä.

(suomennos englanninnoksesta http://www.demvolkedienen.org/index.php/en/200-jahre-karl-marx/2407-this-has-been-the-celebration-of-the-200-years-campaign)

Tämä on ollut kaksisataavuotiskampanjan juhla

Olemme vastaanottaneet seuraavan raportin Karl Marxin syntymän
200-vuotisjuhlan järjestämiskomitealta Saksan liittotasavallasta, jonka
jaamme illolla. Lisää tietoa, kuvia, videoita, ja tilaisuuden kaikki
kirjalliset kontribuutiot tullaan julkaisemaan lyhyessä ajassa. Pysykää
kuulolla!

Kauan sitä suunniteltiin, loistavasti se meni: lauantaina 30. kesäkuuta
satakunta toveria ja järjestöjä kymmenestä eri maasta saapuivat yhteen
Karl Marxin 200-juhlavuoden kulminoituessa suureksi juhlaksi. Se oli
todellakin juhla kampanjan iskulauseen hengessä (”kaikkien maiden
proletaarit, liittykää yhteen!”), joka ilmaisi erityisesti yhtä asiaa:
kansainvälinen kommunistinen liike on kypsä yhtymään maoismin lipun
alla, ja Saksan liittotasavallassa muotoutuvina kommunisteina me voimme
ja meidän täytyy ottaa tämä tehtäväksemme.

Continue reading

Posted in Käännökset, Maailma | Leave a comment

Marxismi-leninismi-maoismista

Perun kommunistisen puolueen keskuskomitean asiakirja “Marxismi-leninismi-maoismista” on proletariaatin ideologian kirkkaimpia klassikoita, sillä se ensimmäisenä tekee kattavan yhteenvedon maoismista proletariaatin ideologian uutena, kolmantena ja korkeampana vaiheena. Asiakirjan alkuperäinen versio on vuodelta 1982, käännös perustuu vuoden 1988 perusasiakirjoista (esp. documentos fundamentales) löytyvään versioon. Puheenjohtaja Gonzalon johdolla uudelleenpystytetty Perun kommunistinen puolue piti vuonna 1988 ensimmäisen kongressinsa keskellä aloittamaansa ja johtamaansa kansansotaa. Kongressi hyväksyi puolueen yhtenäisyyden perusteet, jonka yhtenä puolena ovat perusasiakirjat, joihin kuuluu käsillä olevan asiakirjan lisäksi esitys Gonzalon ajattelusta sekä yleisohjelma ja demokraattisen vallankumouksen ohjelma. Toisena puolena hyväksyttiin yleinen poliittinen linja, joka koostuu viidestä osasta: kansainvälinen linja, demokraattisen vallankumouksen linja, sotilaallinen linja, kolmen vallankumouksellisen välineen rakennuslinja sekä joukkolinja.

Käsillä oleva suomennos avaa Punalipun uuden julkaisusarjan “Perun kommunistisen puolueen teoksia”. Tällä sarjalla halutaan kunnioittaa Perun kommunistista puoluetta, joka on ensimmäisenä syntetisoinut proletariaatin ideologian uusimman vaiheen, ja Perun kansansotaa, joka on ideologiamme tähän saakka kirkkain tähti. Meidän kommunistien näkökulmasta korkein kunnia, jonka voimme perulaisille tovereillemme antaa, on tutkia ja soveltaa heidän mitä edistyneimpiä oppejaan, ja toivomme tämän julkaisusarjan myötä antaa yhä useammalle mahdollisuuden tähän ensiarvoisen tärkeään tehtävään. Seuraavaksi sarjassa on vuorossa yleinen poliittinen linja edellä esitetyssä järjestyksessä. Tämä suomennos on tehty ensin englanninnoksesta (http://www.signalfire.org/?p=16589), ja se on tarkistettu Perun kansanliikkeen toimittamaa espanjankielistä tekstiä (http://solrojo.org/pcp_doc/pcp_gd88.htm) vasten.

Luokkataistelun uunissa kansainvälisen proletariaatin ideologia kypsyi marxismiksi, joka jälkeenpäin kehittyi marxismi-leninismiksi ja myöhemmin marxismi-leninismi-maoismiksi. Täten, proletariaatin tieteellisellä ideologialla – jonka kaikkivoipaisuuden perustana on totuus – on kolme astetta, merkkipaalua sen kehityksen dialektisessa prosessissa: 1) marxismi, 2) leninismi ja 3) maoismi. Nämä kolme vaihetta ovat osia samasta ykseydestä, joka sai alkunsa “Kommunistisesta manifestista” sataneljäkymmentä vuotta sitten, jylhässä ja sankarillisessa luokkataistelussa, kiihkeässä ja hedelmällisessä kahden linjan kamppailussa kommunististen puolueiden itsensä sisällä – vain ja ainoastaan työväenluokan suunnattoman ajatustyön ja toiminnan ansiosta. Edelleen tänä päivänä kolme sammumatonta soihtua kajastaa ylitse muiden: Marx, Lenin ja Mao Zedong, jotka kolmen suuren harppauksen voimin ovat aseistaneet meidät voittamattomalla marxismi-leninismi-maoismin ideologialla, joka on tänäpäivänä pääasiassa maoismia. Continue reading

Posted in Maailma | Leave a comment

Esipuhe 10: Pääoman puolueet

Tämä esipuhe on osa Kommunismin perusteet-sarjaa. Esipuheen videot löydät täältä.

Puhuessamme vasemmistosta yleensä – erotuksena tärkeämmästä, vallankumouksellisen liikkeen sisäisestä mittapuusta – tarkoitamme vallankumouksen vaatimusten ja tavoitteiden kannalla enimmäkseen olevia poliittisia toimijoita (jotka eivät suinkaan välttämättä ole vallankumouksellisia). Suomessa vasemmisto on tällä hetkellä ulkoparlamentaarinen, ja sen toiminta on pienten, yleensä epäjohdonmukaisesti antikapitalististen ryhmien toimintaa.

Nykypäivänä puolueet ovat eri äänestäjäsektoreihin erikoistuneita ja kapitalismin niille jakamista ”reviireistä” huolehtivia vaalipuolueita. Nämä ovat niin riippuvaisia pääomasta, tai kokonaan sitoutuneita siihen, ettei niistä edes pysty syntymään mitään antikapitalistista, puhumattakaan vallankumouksellista. Päinvastoin, Suomessa “vasemmisto”puolueissa on otettu tietoisesti vastavallankumouksellinen linja. Todellisuudessa niissä antikommunismi on johdonmukaisempaa ja konkreettisempaa kuin antifasismi, joka on niille lähinnä muotivirtauksista riippuva ääntenkalastuskoukku, julkisesti on sitouduttu porvariston puolelle valkoisen vallan ylläpitämiseksi ja ne ovat vannoutuneet porvariston diktatuurin valtion ylläpitämiseen.

On nähtävä mistä tämä kehitys on tullut, miten tämä ilmenee ja miten se vältetään vallankumouksellista puoluetta rakennettaessa. Continue reading

Posted in Esipuheet | Leave a comment

Sankaruuden päivä (19.6.)

18. kesäkuuta 1986, punaiset sotavangit useassa Perun vanhan valtion vankilassa nousivat kapinaan. Samaan aikaan pääkaupungissa Limassa oli kokoontunut Toisen internationaalin perillinen, ”Sosialistinen” internationaali, johon myös Perua silloin hallinnoinut, Suomen sosialidemokraattisen puolueen (SDP) veljespuolue APRA-puolue kuuluu. Punavangit tekivät vankiloistaan kansansodan loistavia taisteluhautoja, vaatien satojen vankien välitöntä vapauttamista. Seuraavana päivänä, 19. kesäkuuta, Perun vanhan valtion merijalkaväki, tasavaltalaiskaarti, ja armeija hyökkäsivät vankiloihin, tappaen rynnäköissä ja vankiloiden takaisinvaltauksia seuranneissa teloituksissa satoja sankarillisia vankeja. Tämä uhrautuvainen taistelu pysyy Perun kansan, ja kansainvälisen kommunistisen liikkeen välityksellä koko maailman muistissa Sankaruuden päivänä. Tämän historiallisen merkkipäivän johdosta julkaisemme suomennoksen puheenjohtaja Gonzalon puheen, jonka hän piti vuosi tapahtumien jälkeen.

Puolueelle ja vallankumoukselle omistautuminen

Kansan ehtymätön rinta ruokki heidät niukalla ruoalla ja sai heidät kävelemään; luokkataistelu muokkasi heidän mielensä; ja Puolue, ensisijaisena ja korkeimpana sosiaalisena muotona, nosti heidän poliittisen tietoisuutensa, aseistaen sen marxismi-leninismi-maoismi, opastavalla ajattelulla; se voimaannutti heidän taisteluhalunsa järjestäen heidät kansan sissarmeijaksi ja sulatti heidät köyhien, talonpoikaisten joukkojen kanssa yhteen, terästäen heidän ruumiinsa ja sielunsa sammuttamattomassa kansansodan ahjossa. Tultuaan sotavangeiksi, he eivät koskaan polvistuneet, ja järkähtämättömästi kovan työn kautta taistellen, mobilisoiden ja aikaansaaden kiivaiden taisteluiden keskellä, he muunsivat raihnaisen ja mädän Perun valtion rähjäiset tyrmät loistaviksi taisteluhaudoiksi.

Kansansodan suuntaamat murskaavat, hyvinsuunnatut ja leppymättömät iskut pysäyttämättömällä etenemisellään ovat suolestaneet taantumuksellisen pedon, kaikuen kuin ruoskimiset tai peräänantamaton pyyntö apristien hallituksen levottomassa ja häiriintyneessä painajaisessa, joka on jo fasistinen ja korporatiivinen, ja jota johtaa kansanmurhaa himoitseva García Perez. He unelmoivat verenhimoisia ja synkkiä suunnitelmia, jotka johtaisivat hävittävään ja ratkaisevaan iskuun kansansodan murskaamiseksi. Sotavankien kapina, vallankumouksen ja omien elämiensä puolustukseksi, tuomitsee ja riisuu maailman edessä naamion näiltä uhkaavilta joukkomurhan suunnitelmilta, paljastaen hirviömäisen ja surullisenkuuluisan kansanmurhan, joka suoritettiin hallituksen käskyjen ja vapaiden käsien avulla, suoritettiin sokealla vihalla kansaa kohtaan ja kieroutuneella, murhanhimoisella raivolla tovereiden raudanlujaa ja taipumatonta vastarintaa vastaan, tovereiden, jotka ovat taistelijoita ja kansanjoukkojen lapsia, jotka nostivat ideologian, urheuden ja sankaruuden urhoollisesti näytille kiihkeässä, sodankaltaisessa haasteessa. Näin taantumuksen peto joi verta kunnes oli tyydytetty, tuodakseen hautausmaiden rauhan; näiden elämät, viheliäisesti ja viekkaasti katkaistut, muuntuivat kuolemattomiksi, muodostaen loistavien taisteluhautojen suunnattoman trilogian El Frontóssa, Luriganchossa ja Callaossa, historialliset merkkipaalut jotka julistavat yhä enemmän Sankaruuden päivän suuruutta.

Tuhoavaksi ja ratkaisevaksi aiottu isku kaatuikin niiden niskaan, jotka sen loivat ja upotti fasistisen ja korporatiivisen apristien hallituksen presidentteineen, joka häpäisi valtion laillisia sääntöjä, johtaen merkittävään poliittiseen kriisiin ja suunnattomaan arvovallan menetykseen, josta he eivät pysty vieläkään pääsemään yli. Näin sotavankien kapina elämänsä uhalla voitti Puolueelle ja vallankumoukselle mahtavan moraalisen, poliittisen ja sotilaallisen voiton; sen lisäksi he auttoivat valtavasti sinetöimällä suuren loikan kultaisella sinetillä ja luoden perustaa uudelle suunnitelmalle tukialueiden luomiseksi; joiden ensimmäinen kampanja on ollut suurin takaisku Perun valtiolle tähän mennessä, ja jolla on ollut suurimmat seuraukset kansansodalle maan sisä- ja ulkopuolella. Näin sotavangit, kuten historian suuret kansanjoukot, voittavat taisteluita kuolemansa jälkeenkin, koska he elivät ja taistelivat kanssamme, saavuttaen yhä uusia voittoja. Tunnemme heidän tarmokkaan ja häviämättömän olemuksensa loistavana ja värisyttävänä, opettaen meille tänäpäivänä, huomenna ja ikuisesti kuinka uhrata elämämme Puolueen ja vallankumouksen puolesta

Kunnia Sankaruuden Päivälle

Peru, Kesäkuu 1987,

Puheenjohtaja Gonzalo

Posted in Maailma | Leave a comment

Juhlistakaa Suuren proletaarisen kulttuurivallankumouksen 50. juhlavuotta kansansodalla kommunismiin asti!

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

Toistaiseksi viimeinen osa julkaisusarjaamme “Maailman maolaisen liikkeen tuoreita tekstejä”. Sarjassa on aiemmin julkaistu Latinalaisessa Amerikassa (linkki) ja Euroopassa (linkki) pidettyjen kokousten asiakirjoja sekä yhteisiä julkilausumia Marxin (linkki) ja Lokakuun vallankumouksen (linkki) kunniaksi. Käännös perustuu pääasiassa englanninnokseen (http://www.demvolkedienen.org/index.php/en/t-dokumente-en/1270-celebrate-the-50th-anniversary-of-the-great-proletarian-cultural-revolution-with-people-s-war-until-communism), mutta myös espanjankielistä on käytetty apuna (http://www.demvolkedienen.org/index.php/es/t-theorie-es/t-dokumente/1268-celebrar-el-50-aniversario-de-la-gran-revolucion-cultural-proletaria-con-guerra-popular-hasta-el-comunismo).

Suuri proletaarinen kulttuurivallankumous (SPKV) on proletariaatin luokkataistelun historian korkein virstanpylväs. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 50 vuotta sen alkamisesta vuonna 1966, ja 50. juhlavuoden kunniaksi kommunistiset puolueet ja järjestöt, jotka allekirjoittavat tämän julkilausuman, katsovat välttämättömäksi ottaa kannan tähän suureen tapahtumaan. SPKV oli pääasiassa poliittinen vallankumous, ja ottaen sen merkityksen huomioon, jokainen kommunisti ja vallankumouksellinen on mobilisoitava sen propagoimiseksi rohkealla ja määrätietoisella otteella. Mutta tämä ei yksin riitä, vaan samalla on välttämätöntä kehittää kärkevää taistelua revisionismia ja kaikkea opportunismia vastaan, sillä ne pyrkivät esittämään SPKV:n erillään kansainvälisen kommunistisen liikkeen kysymyksistä. Continue reading

Posted in Maailma | Leave a comment

Kaikki paitsi valta on harhaa!

Kaikkien maiden proletariaatit, liittykää yhteen!

Osa sarjassa “Maailman maolaisen liikkeen tuoreita tekstejä”. Perustuu pääasiassa englanninnokseen (http://www.demvolkedienen.org/index.php/en/t-dokumente-en/1834-everything-is-illusory-except-power), mutta myös espanjankielistä (http://www.demvolkedienen.org/index.php/es/t-theorie-es/t-dokumente/1832-salvo-el-poder-todo-es-ilusion) on käytetty apuna.

Marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen yhteinen julistus Lokakuun suuren sosialistisen vallankumouksen satavuotisjuhlan kunniaksi.

”Lokakuun vallankumousta ei voida pitää ainoastaan vallankumouksena ’kansallisissa puitteissa’. Se on ennen kaikkea kansainvälistä, yleismaailmallista luonnetta oleva vallankumous, sillä se merkitsee perinpohjaista käännettä ihmiskunnan maailmanhistoriassa vanhasta kapitalistisesta maailmasta uuteen, sosialistiseen maailmaan” – Stalin

Tänä Lokakuun suuren sosialistisen vallankumouksen satavuotisjuhlana meidän marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen on nostettava optimismimme luokkaamme kohtaan uusiin korkeuksiin ja vietävä tehtäviämme tänä uutena aikakautena eteenpäin yhä suuremmalla energialla ja aloiteellisuudella: aikakautena, joka alkoi venäläisten työläisten ja talonpoikien tykkien paukkeella bolševikkipuolueen ja Leninin johtamana. Jokaisessa maassa ilman poikkeusta meidän harteillamme lepää vastuu tehdä kaikkemme, kunkin maan luonteesta riippuen, joko demokraattisen tai sosialistisen vallankumouksen kehittämiseksi, mikä tarkoittaa kansansotaa, sen sytyttämistä ja kehittämistä, kunnes valta on valloitettu; tätä varten valtaosassa maista tulee olla ensisijaisena vaatimuksena järjestäytyminen tai uudelleenjärjestäytyminen kommunistisiksi puoleiksi. Continue reading

Posted in Maailma | Leave a comment

Karl Marx – 200 vuotta kampanjavideo

“Karl Marx – 200 vuotta” on kommunististen puolueiden ja ryhmien maailmanlaajuinen kampanja, jota vietetään yhteisillä tunnuksilla, tempauksilla ja tapaamisilla. Suomessa Punalippu-kollektiivi osallistuu voimavarojensa mukaan tähän kampanjaan. Ohessa saksalaisten tovereiden koostama video eri puolilla maailmaa tehdyistä tempauksista:

Posted in Maailma | Leave a comment