PERUN KOMMUNISTISEN PUOLUEEN SOTILAALLINEN LINJA

Julkaisemme sarjan suomennoksia Perun kommunistisen puolueen yleispoliittisesta linjasta, johon sisältyy maoismin perusteiden opiskelulle korvaamatonta aineistoa. Jatkamme kolmannella osalla, joka käsittelee Perun kommunistisen puoleen sotilaallista linjaa. Englanninkielinen käännös löytyy tästä linkistä ja espanjankielinen alkuperäisteksti löytyy tästä linkistä.

JOHDANTO

Kannattaen, puolustaen ja soveltaen marxismi-leninismi-maoismia, pääasiassa maoismia, puheenjohtaja Gonzalo on asettanut puolueen sotilaallisen linjan. Ensimmäisessä laajennetussa kansallisessa konferenssissa marraskuussa 1979 se hyväksyttiin yleisen poliittisen linjan keskipisteenä, ja sitä kehitetään nyt kansansodan kautta.

Puheenjohtaja Gonzalo on sitkeästi yhdistänyt marxismi-leninismi-maoismin universaalin totuuden Perun vallankumouksen konkreettiseen käytäntöön vastustaen ja murskaten revisionismin ja oikeisto-opportunistiset linjat. Soveltaen dialektista materialismia sodan kysymykseen sotilaallinen linja siten myös ilmaisee puheenjohtaja Gonzalon filosofista ajattelua ja kiteyttää sodan lainalaisuudet, vallankumouksellisen sodan lait yleensä sekä Perun vallankumouksellisen sodan erityiset lait. Sotilaallinen linja on elintärkeä meidän ideologiselle, poliittiselle, sotilaalliselle, taloudelliselle ja kulttuurilliselle työllemme, ja se tekee meille mahdolliseksi erottaa proletaarisen sotilaallisen linjan porvarillisesta sotilaallisesta linjasta.

Sotilaallinen linja koostuu laeista, jotka hallitsevat kansansotaa vallan valtaamiseksi ja puolustamiseksi. Se koostuu kolmesta elementistä: 1) kansansota, joka meidän tapauksessamme tarkoittaa yhtenäistä kansansotaa [guerra popular unitaria] maaseudun ollessa pääasiallinen ja kaupungin toissijainen; 2) vallankumouksellisten asevoimien rakentaminen, meidän tapauksessamme kansan sissiarmeijana, jolla on erikoisuutena miliisin sisällyttäminen etenemiseksi kohti aseistettujen joukkojen merta; sekä 3) strategia ja taktiikka, jotka on muotoiltu saartamis- ja tuhoamiskampanjoissa sekä saartamisen ja tuhoamisen vastakampanjoissa, jotka meidän tapauksessamme määräytyvät soveltamalla poliittisia ja sotilaallisia suunnitelmia, jotka on punottu yhdessä poliittisen ja sotilaallisen strategian kanssa, konkretisoituen kampanjoiksi, joilla on määrättyjä tavoitteita.

I. KANSANSOTA Continue reading

Posted in Perun kommunistinen puolue | Leave a comment

Punalippu juhli SKP:n perustamisen 100-vuotispäivää

Juhlistimme Suomen kommunistisen puolueen perustamisen (29.8.1918) satavuotispäivää Tampereella. Osana tätä ryhmä Punalipun tovereita vieraili Kalevankankaalla punaisten haudalla, jossa kuultiin puhe, joka korosti SKP:n perustamisen historiallista merkitystä, sen ikuisia opetuksia, sekä edessämme olevaa viivästynyttä strategista tehtäväämme – SKP:n jälleenrakentamista. Puheessa tuotiin esiin se, miten erilaiset opportunistit ja revisionistit ovat ryöstäneet ja likvidoineet Suomen proletariaatilta sen oman puolueen, ja siten eristäneet sen kansainvälisestä luokastaan. Lisäksi se valoi vallankumouksellista optimismia nojautuen kansainvälisen kommunistisen liikkeen saavutuksiin, erityisesti proletariaatin ideologian, marxismin, kehityksessä marxismi-lenismin kautta ja perustalla maoismiksi. Sen perustalla jälleenrakennetulla SKP:lla tulee olemaan kaikki edellytykset taata sosialistisen vallankumouksen voitto Suomessa osana ja palveluksena maailman proletaariselle vallankumoukselle. Vierailu päätettiin kolmeen eläköön-huutoon SKP:lle.

Posted in Yleinen | Leave a comment

JUHLIKAA SKP:N PERUSTAMISEN 100-VUOTISPÄIVÄÄ TAISTELEMALLA SKP:N JÄLLEENRAKENTAMISEN PUOLESTA!

Elokuun lopulla vuonna 1918 lahtariterrori riehui Suomessa. Tuhannet työväenluokan pojat ja tyttäret viruivat valkoisen vallan keskitysleireillä sekä joukkohaudoissa, eikä kärsimyksellä näyttänyt olevan loppua. Rajan yli Venäjän Sosialistiseen Neuvostotasavaltaan oli kuitenkin paennut tärkeä joukko punaisia, jotka pitivät kokouksen Moskovassa 29.8. Kokous päätti perustaa SKP:n, alun perin nimellä Suomalainen kommunistinen puolue, ja samalla hyväksyttiin ohjelma uudelle, Suomen työväenluokan omalle puolueelle, joka kuoriutui vanhan sosialidemokraattisen puolueen tuhkista. Työväenvallankumouksen ja luokkasodan karu tappio oli suuri opetus Suomen työväenluokalle. SKP:n perustamislausuntona tunnettu ohjelma tekikin kovaa itsekritiikkiä sekavasta vallankumousohjelmasta sekä heikosta, ellei olemattomasta, valmistautumisesta vallankumoukseen. Ottaen oppia suurelta Leniniltä SKP julisti imperialismin kuolevaksi kapitalismiksi, proletaarisen vallankumouksen aatoksi, ja kehotti määrätietoiseen valmistautumiseen uutta luokkasotaa varten ja tuomitsi päättävästi revisionismin, koska tämä pyrkii kieltämään luokan ja sen puolueen valmistautumisen vallankumoukselliseen otteluun.

SKP:n ohjelma oli täynnä oikeutettua ja oikeaa vallankumouksellista optimismia, joka kaukonäköisesti ymmärsi tappion suhteelliseksi ja ohimeneväksi. Tulevina viitenä vuotena nähtiinkin lukuisissa Euroopan maissa sekä siirtomaissa ja puolisiirtomaissa, esimerkiksi Kiinassa, vallankumouksellisia nousuja. Suomessakin oli vuonna 1922 hetkessä monisatapäiseksi kasvanut Pohjolan punainen sissipataljoona, jonka lyhyen kokemuksen tutkiminen ja arvioiminen on tärkeää suomalaisille kommunisteille saadaksemme syvemmän kuvan SKP:n historiallisista rajoitteista ja voidaksemme todella arvioida SKP:n kokemuksen kokonaisuudessaan. SKP taisteli päättävästi alati kiihtyvän lahtariterrorin oloissa. Kuitenkin vallankumousaallon laannuttua hetkeksi vuosikymmenen puolivälissä SKP alkoi horjua suunnassaan tehden ohjelmansa vastaisia legalistisia virheitä, joita Kommunistinen internationaali kritisoi kovasti 20–30-lukujen taitteessa, jolloin maailmanlaajuinen lama riepotteli Suomen ja muiden kapitalististen ja sorrettujen maiden köyhälistöä ja valtansa uhatuksi kokenut porvaristo turvautui kaikkialla, myös Suomessa, enenevissä määrin fasismiin. SKP ei onnistunut täysin voittamaan virheitään, ja yhdistettynä lahtariterroriin puoluejärjestö halvaantui ilmeisesti oikeistolikvidationismiin 30-luvun puolivälissä pysyen joukkojen näkökulmasta lähes täysin toimintakyvyttömänä vuoteen 1944 saakka. Maininnan ansaitsee tosin eräiden SKP:n järjestöjen, varsinkin Helsingin ja Tampereen seuduilla, järjestämä vastarintatoiminta jatkosodan aikana, vaikka tämä jäikin vaikutukseltaan hyvin pieneksi ja oli joukoista irrallaan.

Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Vapaus Igor Mendesille ja kaikille Brasilian vanhan valtion tuomitsemille tovereille!

Osoitamme seuraavat sanat tovereillemme Brasiliassa, kansainväliselle
kommunistiselle liikkeelle, sekä ystävillemme Suomessa. Heinäkuussa
Brasilian vanha valtio kaappasi 23 toveria vuoden 2014 jalkapallon
maailmanmestaruuskisoja ennen ja sen aikana järjestetyistä protesteista ja
vastarinnasta kansanvastaista tuhlausta ja häätöjä vastaan. Heitä
uhataan vuosikausien, jopa 13 vuoden vankeustuomioilla. Heidän
joukossaan on myös Brasilian vallankumouksellisen nuorison johtaja Igor
Mendes, jonka kaltaisia on kaikissa maissa nostettava oikeutetusta
kapinasta kaikkien taantumuksellisten kumoamiseksi.

Yhä syvempään kriisiin vajoava brasilialainen taantumus käy
tuhoontuomittua taistelua eliniänodotteensa venyttämiseksi.
Talonpoikaisköyhälistöön nojaava agraarivallankumouksellinen liike,
Köyhien talonpoikien liitto kirkkaimpana ilmauksenaan, kehittyy
pysäyttämättömänä osana uusdemokraattista vallankumousta harva se päivä
kertyvin marttyyrein. Brasilian byrokraattisen porvariston ja
tilanherrojen päivät ovatkin hupenemassa, sillä niin maaseudulla kuin
kaupungeissakin rakennetaan suurenmoista vallankumouksellista liikettä
kommunistisella johdolla. Siitä kasvavalla tietoisuudella ilmaisemme
solidaarisuutta luokkataistelun karaisemille 23 toverille varmoina,
ettei yhä pelkurimpaisempiin konsteihin turvautuva valkoinen terrori voi
estää läpi vankilamuurien paistavaa uuden demokratian aurinkoa
nousemasta.

Igor Mendes, Brasilian kansan poika, kansainvälisen proletariaatin
taistelija, ei ole yksin! Hänen sukupolvensa tulee näkemään uuden
demokratian Brasilian, sekä imperialismin hävittämisen maailmasta
kansansodalla. Ylistämme Brasilian vallankumouksellisten taipumatonta
taistelua innoittavana esimerkkinä proletariaatille myös Suomessa.
Aineellinen voimamme täällä on vasta tulevaisuuden näköala, mutta
kansainvälisesti yhteisen ainoan oikean ideologian,
marxismi-leninismi-maoismin, valaisema työmme tulee täyttämään
lupauksen, että vielä ennen vallankumouksen voiton aamunkoittoa
sorretuissa maissa, myös kommunistit Suomessa palvelevat maailman
proletaarista vallankumousta parhaiden brasilialaisten toveriemme
sinnikkyydellä ja uhrautuvaisuudella.

Elokuu 2018
Punalippu-kollektiivi

Posted in Maailma | Leave a comment

Freedom to Igor Mendes and all comrades condemned by the old state of Brazil!

We direct the following words to our comrades in Brazil, to the
international communist movement, and to our friends in Finland. In July
the old state of Brazil captured 23 comrades for the protests and
resistance organized prior to and during FIFA 2014 against the
anti-people misspending and evictions. They are threatened with several
years long, even 13 years prison sentences. Among them is also the
leader of the revolutionary youth of Brazil, Igor Mendes, the likes of
who must be raised in all countries from the righteous rebellion to
overthrow all reactionaries.

The Brazilian reaction which is sinking into an ever deepening crisis,
is waging a doomed struggle to stretch its life expectancy. The agrarian
revolutionary movement relying on poor peasantry, with the League of
Poor Peasants as its brightest expression, is developing as an
unstoppable component of the new democratic revolution with martyrs
accumulating ever so often. Thus the days of the bureaucratic
bourgeoisie and landowners are dwindling, because as in the countryside,
also in the cities a magnificent revolutionary movement is being
constructed with communist leadership. With growing consciousness of
that we express solidarity to the 23 comrades hardened by class
struggle, being certain that the white terror resorting to ever more
cowardly measures can not prevent the sun of new democracy rising and
shining through prison walls.

Igor Mendes, son of the Brazilian people, fighter of the international
proletariat, is not alone! His generation will see the Brazil of new
democracy, as well as the destruction of imperialism with people’s war.
We praise the unyielding struggle of the revolutionaries of Brazil as an
inspiring example to the proletariat also in Finland. Our material force
here is still a future perspective, but our work illuminated by our
internationally shared only correct ideology, Marxism-Leninism-Maoism,
shall fulfill the promise that already before the dawn of the
revolution’s victory in oppressed countries, also the communists in
Finland will serve the world proletarian revolution with the
perseverance and self-sacrifice of our best Brazilian comrades.

August 2018
Red Flag Collective (Finland)

Posted in International | Leave a comment

Demokraattisen vallankumouksen linja (Perun kommunistinen puolue, 1988)

Julkaisemme sarjan suomennoksia Perun kommunistisen puolueen yleispoliittisesta linjasta, johon sisältyy maoismin perusteiden opiskelulle korvaamatonta aineistoa. Jatkamme toisella osalla, joka käsittelee demokraattisen vallankumouksen linjaa, joka auttaa ymmärtämään paremmin kolmannen maailman olosuhteita ja taisteluita. Englanninkielinen käännös löytyy tästä linkistä ja espanjankielinen alkuperäisteksti löytyy tästä linkistä.


DEMOKRAATTINEN VALLANKUMOUS

JOHDANTO

Vaaliessaan, puolustaessaan ja soveltaessaan marxismi-leninismi-maoismia, pääasiassa maoismia, puheenjohtaja Gonzalo osoittaa, että Perun vallankumous on sen historiallisella polulla oltava ensiksi demokraattinen vallankumous, sitten vasta sosialistinen vallankumous, jonka on vuorostaan kehityttävä kulttuurivallankumousten kautta saavuttaakseen kommunismin, kaikki keskeytymättömässä kansansodan soveltamisen ja määrittelyn prosessissa. Tämän johtopäätöksen saavuttamisessa hänen lähtökohtanaan oli, mitä Marx aikanaan opetti Saksasta, jonka piti toistaa 1500-luvun talonpoikaissodat, siis kanavoida talonpoikaiston demokraattinen energia vallankumoukseen. Myöhemmin Lenin kehitti tätä näköalaa eteenpäin esittäen, että porvariston ollessa raihnainen yhteiskuntaluokka ja talonpoikaiston nostaessa feodalismin murskaamisen välttämättömyyden esille, konkretisoituu se demokraattisena vallankumouksena vain proletariaatin johdon alaisuudessa. Edelleen puheenjohtaja Mao asetti teoksessaan ”Uudesta demokratiasta”, että osana proletaarista maailmanvallankumousta on siirtymävaiheena vallankumouksellisten luokkien yhteinen diktatuuri vastakohtana porvarilliselle diktatuurille, mikä on toteutettavissa vain proletariaatin johtajuuden alaisuudessa.

Puheenjohtaja Gonzalo ottaa huomioon Perun erityiset olosuhteet, kuten Perun historiallisen prosessin, jossa ei ole ollut porvarillista vallankumousta, porvariston ollessa kykenemätön johtamaan sitä, minkä takia maakysymys sekä kansallinen kysymys ovat kaksi vallitsevaa ratkaisematonta ongelmaa; ottaen huomioon myös sen, että olemme imperialismin ja proletaarisen maailmanvallankumouksen aikakaudella, minkä takia proletariaatti on se luokka, joka ottaa imperialismin, byrokraattisen kapitalismin ja puolifeodalismin tuhoamisen kontolleen, ei hyödyttääkseen porvaristoa vaan proletariaattia, talonpoikaistoa (pääasiassa köyhät talonpojat), pikkuporvaristoa ja keskisuurta porvaristoa; että Perun proletariaatti on kypsynyt uudenlaisen, kommunistisen puolueen kanssa johtaakseen vallankumousta; ja että vanhanmallinen demokraattinen vallankumous ei ole enää sovelias, vaan että uudenlainen porvarillinen vallankumous on tarpeen, tämän tyypin ja kaikkien muiden tämän päivän vallankumousten ollessa toteutettavissa vain kansansodan, kamppailun pääsääntöisen muodon kautta ja vallankumouksellisten aseistettujen joukkojen ollessa organisaation pääsääntöinen muoto.

Täten, hän esittää perulaisen yhteiskunnan luonteen puolifeodaalisena puolisiirtomaana, jonka päällä kehittyy byrokraattinen kapitalismi. Tämän lisäksi hän asettaa vallankumouksen tavoitteet, tehtävät, jotka on suoritettava, ja määrittää yhteiskuntaluokat ja demokraattisen vallankumouksen olemuksen, kuinka se on realisoitava tänä päivänä ja sen näköalat. Continue reading

Posted in Maailma, Perun kommunistinen puolue | Leave a comment

Kansainvälinen linja (Perun kommunistinen puolue, 1988)

Julkaisemme sarjan suomennoksia Perun kommunistisen puolueen yleispoliittisesta linjasta, johon sisältyy maoismin perusteiden opiskelulle korvaamatonta aineistoa. Aloitamme ensimmäisestä osasta, joka käsittelee kansainvälistä linjaa, joka on esimerkillinen myös
Suomesta katsottuna. Englanninkielinen käännös löytyy tästä linkistä ja espanjankielinen alkuperäisteksti löytyy tästä linkistä.

Johdanto

Puheenjohtaja Gonzalo on asettanut Perun kommunistisen puolueen kansainvälisen linjan, ja hän opettaa, että proletaarisina internationalisteina meidän lähtökohtamme on kehittää Perun vallankumousta kansansodan kautta osana ja palveluksena proletaariselle maailmanvallankumoukselle marssien kohti muuttumatonta päämääräämme, kommunismia; ottaen huomioon, että jokainen vallankumous kehittyy keskellä maailmanpolitiikan mutkittelevaa liikettä.

Arvioidessaan maailman tilannetta puheenjohtaja Gonzalo aloittaa Leninin teesistä: “Imperialismin taloudelliset suhteet muodostavat olemassaolevan kansainvälisen tilanteen perustan. 1900-luvun historian on täydellisesti määrännyt tämä kapitalismin uusi vaihe, sen viimeinen ja korkein vaihe”, ja että ero sortavien ja sorrettujen maiden välillä on imperialismin leimallinen ominaisuus. Siten nähdäksemme nykyisen tilanteen emme voi lähteä liikkeelle kapitalismin perusristiriidasta, sillä olemme sen korkeimmassa ja viimeisessä vaiheessa, imperialismissa.

Edelleen pitäen kiinni puheenjohtajan Maon opetuksesta, että imperialismi ja kaikki taantumukselliset ovat paperitiikereitä, että vain kansa on todella mahtava ja että: “Keskinäisissä salaliitoissaan neuvostorevisionismi ja pohjoisamerikkalainen imperialismi ovat syyllistyneet niin moniin pahuuksiin ja onnettomuuksiin, että maailman vallankumoukselliset kansat eivät anna niiden päästä rangaistuksetta. Kaikkien maiden kansat nousevat vastaan. Uusi historiallinen aikakausi taistelua pohjoisamerikkalaista imperialismia ja neuvostorevisionismia vastaan on alkanut.” Tällä perusteella hän asettaa, että imperialismin ja maailman taantumuksen tuhoaminen, jota kommunistiset puolueet edistävät johtaen siinä proletariaattia ja maailman kansoja, on kiistaton todellisuus. Hän kehottaa meitä taistelemaan kahta imperialistista supervaltaa, jenkki-imperialismia ja venäläistä sosiali-imperialismia vastaan, sekä imperialistisia valtoja ja maailman taantumusta vastaan, ja hän on tarkentanut, että jokaisen vallankumouksen olosuhteiden on määriteltävä pääasiallinen vihollinen ja torjuttava muiden toimet. Continue reading

Posted in Käännökset, Perun kommunistinen puolue | Leave a comment

Communique

To our friends in Finland and in the international communist movement

The Red Flag Collective has held a successful reorganizing meeting,
through which our organization has been cast anew. The meeting was held
because the one and half year since the initiation of our activities has
demonstrated the need to renew our organization as well as to sharpen
our line and present it unified.

The meeting adopted a temporary program which for the first time
uniformly defines our ideological basis, which is
Marxism-Leninism-Maoism, and defines the situation and tasks
internationally and in Finland. Our organization upholds this program as
a most valuable guide for Finnish communists, and it orients our work as
a whole, the work in which the gained development creates preconditions
to uplift the program to an even higher level.

The meeting defined as our acute task the tactical withdrawal from
practice, so that we could concentrate our few resources to heighten our
ideological level as the basic prerequisite for all correct practice,
and in the meeting it was underlined that our intention is to heighten
our practice to a higher level, and that only from this premise we
consider that tactical withdrawal as a correct and indispensable move.

The meeting also approved a plan, at the center of which is to study the
basic question of Marxism-Leninism-Maoism that is political power, the
development of Marxism-Leninism into Marxism-Leninism-Maoism, and the
application of Marxism-Leninism-Maoism, principally Maoism, in Finland.
The investigation will concretize into an article, in which we
investigate the Maoist doctrine about political power and in which we
evaluate the class war of Finland 1918; the article will be published
during the first half of next year.

The meeting sends a red salute to unorganized Marxists in Finland,
urging them to adopt Marxism-Leninism-Maoism and to organize on its
basis. The meeting also sends its red salute to our brothers and sisters
in the international communist movement, assuring our sincere pursuit to
carry out our revolutionary duty in Finland as part of and as service
for the world revolution.

July 2018,
Red Flag Collective of Finland

Posted in International | Leave a comment

Tiedote

Ystävillemme Suomessa ja kansainvälisessä kommunistisessa liikkeessä.

Punalippu-kollektiivi on pitänyt menestyksekkään uudelleenjärjestäytymiskokouksen, jonka myötä organisaatiomme on valettu uuteen uskoon. Kokous järjestettiin, koska puolitoista vuotta toimintamme alkamisesta on osoittanut tarpeen organisaatiomme uudistamiseksi ja linjamme teroittamiseksi ja esittämiseksi yhtenäisenä.

Kokous hyväksyi väliaikaisen ohjelman, joka määrittelee ensimmäistä kertaa yhtenäisesti ideologisen perustamme, joka on marxismi-leninismi-maoismi, ja määrittelee tilanteen ja tehtävät kansainvälisesti ja Suomessa. Järjestömme pitää tätä ohjelmaa mitä arvokkaimpana oppaana suomalaisille kommunisteille, ja se suuntaa kokonaisuutena toimintaamme, jossa saavutettava kehitys luo edellytyksiä ohjelman kohottamiseksi vieläkin korkeammalle tasolle.

Kokous määritteli akuutiksi tehtäväksemme taktisen vetäytymisen käytännöstä voidaksemme keskittää vähät resurssimme ideologisen tasomme kohottamiseen kaiken oikean käytännön perusedellytyksenä, ja kokouksessa korostettiin, että tarkoituksemme on kohottaa käytäntömme korkeammalle tasolle ja että vain tästä lähtökohdasta pidämme taktista vetäytymistä oikeana ja välttämättömänä siirtona.

Kokous hyväksyi myös suunnitelman, jonka keskiössä on tutkia marxismi-leninismi-maoismin peruskysymystä eli poliittista valtaa, marxismi-leninismin kehittymistä marxismi-leninismi-maoismiksi ja marxismi-leninismi-maoismin, pääasiassa maoismin, soveltamista Suomessa. Tutkimus tulee konkretisoitumaan artikkeliksi, jossa selvitämme maolaista oppia poliittisesta vallasta ja arvioimme Suomen luokkasotaa vuonna 1918; artikkeli julkaistaan ensi vuoden alkupuolella.

Kokous lähettää punaisen tervehdyksen järjestäytymättömille marxilaisille Suomessa kehottaen heitä omaksumaan marxismi-leninismi-maoismin ja järjestäytymään sen pohjalta. Kokous lähettää punaisen tervehdyksen myös veljillemme ja siskoillemme kansainvälisessä kommunistisessa liikkeessä vakuuttaen vilpitöntä pyrkimystämme päästä toteuttamaan vallankumouksellista velvollisuuttamme Suomessa osana ja palveluksena maailmanvallankumoukselle.

Heinäkuussa 2018,
Punalippu-kollektiivi

Posted in Yleinen | Leave a comment

Kansainvälisen kommunistisen liikkeen kanssa Marxin 200-vuotisjuhlassa

Useita kuukausia ympäri maailmaa kestänyt kansainvälinen kampanja Karl
Marxin syntymän 200-juhlavuoden kunniaksi huipentui kansainvälisen
kommunistisen liikkeen edustajien ja ystävien kokoontuessa Bremenissä
Saksassa 30. kesäkuuta 2018. Alla suomennos juhlan järjestämiskomitean
raportista kuvineen. Myös Suomen Punalippu-kollektiivi lähetti
edustajansa, ja tervehdyksemme löytyy suomeksi raportin alta. Muut
tervehdykset löytyvät englanninkielisinä linkeistä.

(suomennos englanninnoksesta http://www.demvolkedienen.org/index.php/en/200-jahre-karl-marx/2407-this-has-been-the-celebration-of-the-200-years-campaign)

Tämä on ollut kaksisataavuotiskampanjan juhla

Olemme vastaanottaneet seuraavan raportin Karl Marxin syntymän
200-vuotisjuhlan järjestämiskomitealta Saksan liittotasavallasta, jonka
jaamme illolla. Lisää tietoa, kuvia, videoita, ja tilaisuuden kaikki
kirjalliset kontribuutiot tullaan julkaisemaan lyhyessä ajassa. Pysykää
kuulolla!

Kauan sitä suunniteltiin, loistavasti se meni: lauantaina 30. kesäkuuta
satakunta toveria ja järjestöjä kymmenestä eri maasta saapuivat yhteen
Karl Marxin 200-juhlavuoden kulminoituessa suureksi juhlaksi. Se oli
todellakin juhla kampanjan iskulauseen hengessä (”kaikkien maiden
proletaarit, liittykää yhteen!”), joka ilmaisi erityisesti yhtä asiaa:
kansainvälinen kommunistinen liike on kypsä yhtymään maoismin lipun
alla, ja Saksan liittotasavallassa muotoutuvina kommunisteina me voimme
ja meidän täytyy ottaa tämä tehtäväksemme.

Continue reading

Posted in Käännökset, Maailma | Leave a comment