Jälleen viitteitä fasistisesta tendenssistä Suomessa

Maailmanlaajuisesti maailmantalous on astunut kriisiin. Väistämättä, koska elämme maailmantalouden, imperialismin aikakautta tämä kriisi ulottuu myös Suomeen. Suomessa kriisin syveneminen tarkoittaa myös fasististen tendenssien kehittymistä, josta on jälleen kerran esiintynyt viitteitä. Fasismi on imperialismin kaikkein riisutuin, kaikkein sovinistisin, finanssipääoman avoin terroristinen diktatuuri, so. porvariston diktatuurin erityinen hallintomuoto. Erityisesti kriisien aikana, kun vanha valta ei enää pysty elämään entiseen tapaansa, se tarvitsee fasistisen tendenssin voimistamista yhteiskunnassa.

Fasistisen tendenssi ilmenee kokoontumisten kieltämisenä ohittaen perustuslain koronan nimissä. Aluehallintavirastot (AVI) ovat tehneet 24.8. päätöksiä yli 50 hengen yleisötilaisuuksista. Ongelmana on ensinnäkin se, että yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet ovat joukko perusoikeuksia, jotka on määritelty perustuslaissa. Toiseksi se, että päätökset on tehty ilman alueellista harkintaa, joka on laissa säädetty harkintavalta. Tämä ylittää perustuslaissa ilmoitetun velvollisuuden viranomaisten tarkasta lakien noudattamisesta. AVI:en päätöksissä on kyse demo-liberaalien perusoikeuksien rajoittamisesta, joka on fasistinen toimi.

Harkitsemattomuus, ja puuttellinen selvitys näkyy siinä, että alueen päätökset ja arvioinnit ovat liki samankaltaisia, vaikka joillain alueilla ei ole ollut lainkaan koronatartuntoja hetkeen. Emeritusprofessori Mäenpään mukaan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) aluehallintavirastoille antama ohje on ongelmallinen, sillä ohje on ollut määräyksenomainen, vaikka ministeriöllä ei ole toimivaltaa antaa määräyksiä aluehallintovirastoille. Oikeusoppinut Pauli Rautiainen muistuttaa blogissaan perustuslaista, jossa määrätään toimivaltaisen viranomaisen itsenäisestä harkintavallasta.

Ohjeissaan STM viittaa kolme kuukautta vanhoihin tietoihin, jotka eivät voi olla perusteena kokoontumisrajoitus päätöksiin. Kolme kuukautta vanht tiedot ovat opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL):n antaman päätösten liitteenä ollut ohje. Ohjeissa myös velvoitetaan aluehallintavirastoja tekemään uudet päätökset kansallisten kriteerien mukaisesti. Ongelmana on jälleen se, että ministeriö, sekä THL ylittää toimivaltansa, sekä se, että ohjeet eivät voi mitenkään olla tämän hetkisen tilanteen perusteella, itsenäisesti harkittuja.

Ketkä mahtavatkaan olla sosiaali-ja terveys- ja opetus-ja kulttuuriministereinä? Ai niin, ”vasemmistolaiset” ministerit, SDP:n Krista Kiuru ja Vasemmistoliiton Li Andersson! Tämä toivottavasti viimeistään muistuttaa teitä hyvät lukijat siitä, että fasistinen tendenssi ei katso puoluetta ja on aika luopua illuusioista niin kutsutuista ”kansanrintama” puolueista.

Demo-liberaalien oikeuksien kumoaminen ja fasistiset toimet on näkyvissä myös ehdotetuissa terrorismilakien muutoksissa, jotka rajoittavat sanan- ja mielipiteenvapautta ja lisäävät pakkokeinoja ja valvontaa. Salaisten kotietsintöjen lisäksi, joka on ensimmäinen muutosehdotus, on ehdotettu, että rangaistavaa olisi jatkossa myös esimerkiksi olennaisten tehtävien hoitaminen ”terroristijärjestössä”. Terrorismia ei kuitenkaan ole kovinkaan tarkasti määritelty, joten sen voidaan ajatella tarkoittavan kaikkea, jonka porvariston diktatuuri kokee olevan sille vaaraksi.

Kolmas ehdotus koskee muutosehdotusta julkisesta kehottamisesta terrorismiin. Kehottaminen olisi ehdotuksen mukaan rangaistavaa myös siinä tapauksessa, että siitä ei aiheutuisi konkreettista vaaraa terrorismirikoksesta. Perus- ja ihmisoikeuksiin erikoistunut professori Martin Scheinin mukaan kehottamispykälä on sananvapaussäännöksen vastainen.

On vielä loppuun mainittava: samalla kun perusoikeuksia kavennetaan, tietenkin porvareiden pitää turvata äänestäminen ja pitää yllä demokraattista kulissia. Oikeusministeri Anna- Maja Henriksson lupaa, että kotiäänestys on mahdollinen kaikille koronan riskiryhmään kuuluville ensi kevään kuntavaaleissa.Kuten huomaamme, porvaristo ei aina noudata ”kallisarvoista” demokratiaa, jonka se väittää olevan yksi tärkeimmistä arvoista. Kansan demokraattiset oikeudet ovat loppuenlopuksi pala paperia.

This entry was posted in Uutiset and tagged , , , , . Bookmark the permalink.