PUOLUSTAKAA PUHEENJOHTAJA GONZALON SUURTA JOHTAJUUTTA JA HÄNEN KAIKKIVOIPAA GONZALON AJATTELUAAN!

Julkaisemme suomennoksen tärkeästä kirjoituksesta (käännetty englannista)

PUOLUSTAKAA PUHEENJOHTAJA GONZALON SUURTA JOHTAJUUTTA JA HÄNEN KAIKKIVOIPAA GONZALON AJATTELUAAN!

Joulukuun 3. päivä juhlimme puheenjohtaja Gonzalon syntymäpäivää sekä Perun Kansanvapautusarmeijan päivää.

Syyskuun 11. päivä puheenjohtaja Gonzalo antoi henkensä haalistumattoman marxismi-leninismi-maoismin, Puolueen ja kansansodan puolesta El Callaon meritukikohdassa, korkeimmassa taistelun loistavassa juoksuhaudassa. Hänen verenesä on loistavaa verta, joka on vuodatettu tuottamaan hedelmää Perussa, mutta se on myös virrannut vuolaasti antamaan valoa maailmalle.

Uhraamalla oman henkensä puheenjohtaja Gonzalo on kukistanut jenkki-CIA:n–taantumuksen–oikeisto-opportunistisen linjan suunnitelman tuhota hänet Puolueen ja vallankumouksen suurena johtajana, nykyisen aikakauden suurimpana marxisti-leninisti-maoistina, proletaarisen maailmanvallankumouksen suurena johtajana, suunnitelman, joka yritti esittää hänet häpeällisenä revisionistina ja kapitulaattorina, maoismin, kansansodan ja Perun kommunistisen puolueen (PKP) luopiona.

Tämä hirviömäinen ja häpeällinen rikos maailman tärkeintä vallankumouksellista sotavankia vastaan, osana Perun kansaa vastaan suunnattua kansanmurhaa, saatettiin päätökseen Bidenin toimeksiannolla, joka toimeenpantiin vastavallankumouksellisen ronderon Pedro Castillo Terronesin hallituksen mandaatilla ja rotta “Miriamin suoralla avustuksella. Lähes 29 vuotta jatkunut taantumuksen suunnitelma törmäsi aina taipumattomaan, raudanlujaan vastarintaan, jota teki suuri proletaarinen johtaja, suuri kommunisti, joka jouduttuaan Perun vanhan valtion sotavangiksi, muutti El Callaon meritukikohdassa sijaitsevan keskitysleirin taistelun korkeimmaksi loistavaksi juoksuhaudaksi.

Puheenjohtaja Gonzalo, kuten kommunistit, taistelijat, joukkojen parhaat lapset näiden Perun kansansodan yli 41 vuoden aikana, on kohottanut korkealle ideologian, arvon ja sankarillisuuden antaen sodan hurjassa haasteessa rohkeasti henkensä kansansodan hyväksi.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 87 vuotta puheenjohtaja Gonzalon, nykyisen aikakauden suurimman marxisti-leninisti-maoistin, Puolueen ja Perun vallankumouksen suuren johtajan syntymästä. Kuten jokainen vallankumous, niin myös Perun vallankumous on synnyttänyt – historiallisen välttämättömyyden ja sattuman tuloksena – suuren johtajan osana vallankumouksen kehitysprosessia. Se on synnyttänyt sen proletariaatin taistelulla johtavana luokkana ja ennen kaikkea sen muuttumattomat luokkaedut korkealle kohottavan Kommunistisen puolueen taistelulla. Tuo suuri johtaja on syntynyt puheenjohtaja Gonzalossa, jolla on tunnustettu auktoriteetti ja valta-asema. Suuri johtajuus, joka perustuu lujasti hänen kaikkivoipaan gonzalon ajatteluunsa.

Konkreettisesti puheenjohtaja Gonzalon suuri johtajuus ja gonzalon ajattelu syntyivät Punaisen fraktion johtamassa Puolueen rekonstituutiossa ja ennen kaikkea kansansodan aloittamisessa, ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Tämä on äärimmäisen tärkeää, tämä on pääasia, koska gonzalon ajattelun prosessissa kansansota on se, mikä on impulsoinut sitä, johtanut sen konkretisoitumiseen gonzalon ajatteluna.

Kuten puheenjohtaja Gonzalo sanoi eräässä juhlavassa tilaisuudessa, Puolueen historia osoittaa, että kansansota on saanut meidät ymmärtämään syvemmin jo tiedossa olleita asioita sekä ymmärtämään monia uusia asioita, ratkaisemaan uusia ongelmia ja näkemään uusia ratkaisemattomia ongelmia sekä saanut meidät myös ymmärtämään, että on monia muita asioita, jotka on käsiteltävä.

Johtamalla kansansotaa osana proletaarista maailmanvallankumousta ja sen palveluksessa puheenjohtaja Gonzalo ja Perun kommunistinen puolue ymmärsivät maoismin syvällisemmin ja aloittivat kampanjan maoismin puolesta 1982 ja sitten omaksuivat marxilaisuuden puolustamisen marxilais-leniniläis-maoilaisella, gonzalon ajattelun vastaoffensiivilla; ensin Gorbatšovin–Dengin–Hoxhan revisionistista kolmoisoffensiivia vastaan, sitten imperialismin, taantumuksen ja revisionismin yhteisoffensiivia vastaan ja 90-luvun alusta nykypäivään, maailman ainoan hegemonisen supervallan jenkki-imperialismin johtamaa yleistä vastavallankumouksellista offensiivia vastaan.

Puheenjohtaja Gonzalo totesi vuonna 1986, että nämä konsertoidut offensiivit olivat vain esinäytöksiä ideologiamme uudelle kehitykselle, koska marxilaisuus ei ole ottanut elämässään askeltakaan ilman taistelua. Taistelussa maoismin imponoimiseksi ja puolustamiseksi puheenjohtaja Gonzalo on myötävaikuttanut proletariaatin ideologian kehitykseen, marxismi-leninismi-maoismin suureen kehitysprosessiin, ja PKP:stä on tullut kansainvälisen kommunistisen liikkeen Punainen fraktio.

Nykyään on edistytty proletaarista maailmanvallankumousta koskevien puheenjohtaja Gonzalon universaalisti pätevien kontribuutioiden tunnustamisessa. Ottaa aikaa, ennen kuin voidaan ymmärtää sellaisten historiallisen mittakaavan hahmojen kuin puheenjohtaja Gonzalon ja gonzalon ajattelun henkilö ja työ. Jotta voidaan syventää ymmärrystä hänen koko työstään, proletaarista maailmanvallankumousta tarvitsee kehittää enemmän kansansodan kautta; vain tällä tavalla voidaan saapua olosuhteisiin, joissa syvenee sen saama ymmärrys ja arvostus. Se on teoreettinen ja käytännöllinen ongelma, siis aineellisen maailman objektiivisen ja subjektiivisen prosessin vastaavuuden ongelma. Ilman käytäntöä ei ole tietoa (Marxin 1. teesi Feuerbachista).

I kongressissa täsmennettiin gonzalon ajattelun sisältö, joka ilmenee olennaisimmalta osaltaan yleisessä poliittisessa linjassa ja sotilaallisessa linjassa, joka on sen keskus. Siinä ei käsitelty hänen kontribuutioitaan marxilaisuuden kolmeen perusosaan. Sanottiin: “osoittaa siihen, mikä siinä on perustavanlaatuista, vallan ongelmaan“. Valta täällä Perussa, koska kyseessä on Perun vallankumous, ja vaikka tämä ajattelu kehittyy marxismi-leninismi-maoismin sisällä, sen täytyy välttämättä olla “erottamattomalla tavalla sidoksissa proletariaatin vallanvalloitukseen koko maailmassa”. Muuten se ei olisi kommunistista, se ei kuuluisi marxismi-leninismi-maoismiin.

Pääasia puheenjohtaja Gonzalon teoreettisessa ja käytännöllisessä työssä, joka sai hänet antamaan oman henkensä, oli maoismin määrittely proletariaatin ideologian uudeksi, kolmanneksi ja korkeammaksi vaiheeksi, sekä sen perustan asettaminen: valta ja miten se valloitetaan ja miten sitä puolustetaan kansansodalla. Hänen työnsä syntetisoituu siihen, että hän rekonstituoi Puolueen ja aloitti sekä johti kansansotaa Perussa. Tämä todistaa maoismin täyden pätevyyden sekä kansansodan universaalisuuden ja voittamattomuuden. Maoismin määritteleminen uutena vaiheena ja sen puolustaminen, kun hän kamppaili sen imponoimiseksi maailmassa, on tarpeeksi suuri meriitti puheenjohtaja Gonzalolle.

PKP:n I kongressissa (helmikuu 1988) puheenjohtaja Gonzalo systematisoi sen, mitä puheenjohtaja Mao kehitti Kiinan ja maailman vallankumouksen teoriassa ja käytännössä, asettaen:

“Kaikki tämä on selitetty sisällössä, ja se johtaa meidät kahteen kysymykseen:

Mikä on perustavanlaatuista maoismissa? Valta on perustavanlaatuista maoismissa. Valta proletariaatille, valta proletariaatin diktatuurille, valta perustuen Kommunistisen puolueen johtamaan aseelliseen voimaan. Tarkemmin sanottuna: 1) valta proletariaatin johdon alla, demokraattisessa vallankumouksessa; 2) valta proletariaatin diktatuurille, sosialistisessa ja kulttuurivallankumouksissa; 3) valta, joka perustuu Kommunistisen puolueen johtamaan aseelliseen voimaan ja jota puolustetaan ja joka valloitetaan kansansodan kautta.

Ja mitä on maoismi? Maoismi on marxismi-leninismin kolmas, uusi ja korkeampi vaihe taistelussa proletaarisen johdon puolesta demokraattisessa vallankumouksessa, sosialismin rakentamisen kehittämisessä ja vallankumouksen jatkamisessa proletariaatin diktatuurissa proletaarisena kulttuurivallankumouksena; kun imperialismin mätäneminen syvenee ja vallankumouksesta on tullut historian päätendenssi, keskellä monimutkaisimpia ja suurimpia sotia, jotka on tähän mennessä nähty, ja leppymätöntä taistelua modernia revisionismia vastaan.

Hän jatkaa sanomalla: “Kansansota, proletariaatin sotilaallinen teoria, tuo mukanaan universaalin pätevyyden; tämä on keskusteltavana. Kansansota on universaali, ja tämä on ymmärrettävä hyvin. Mitä se tarkoittaa? Että se soveltuu kaikissa olosuhteissa, joissa proletariaatti johtaa, ottaen huomioon vallankumouksen asteen: onko se demokraattinen, sosialistinen vaiko kulttuurivallankumous, huomioiden myös kunkin maan erityisedellytykset.

Maoismia määriteltäessä on määritelty, missä vaiheessa se tapahtuu. Puheenjohtaja Maon omien ajatusten mukaan, kun hän puhuu imperialismin mätänemisestä: “kun imperialismin mätäneminen syvenee ja vallankumouksesta on tullut historian päätendenssi.

Puheenjohtaja Gonzalo sanoo, että viime vuosisadan 80-luvulta lähtien imperialismi on lisännyt koko maailman riistoa pääoman uuden kasaantumisen hyväksi, mikä on lisännyt joukkojen kurjuutta ja sortoa kaikkialla maailmaassa, pääasiassa sorretuissa kansakunnissa. Tämä johtaa joukkojen räjähdysalttiuden suureen kasaantumiseen, joukkojen, jotka ovat valmiina kapinaan. Tilanne on kuin kattila, joka on räjähtämäisillään joka suunnasta. Tämä on tapahtunut erityisesti nykyisen vuosisadan toiselta vuosikymmeneltä alkaen, ja vielä selvemmin tällä vuosikymmenellä ns. koronakriision vauhdittanut sitä, kriisi, joka on ilmaantunut imperialismin yleiskriisin sisällä. Koronakriision erottamaton uudesta maailman talouskriisistä, kapitalistisen liikatuotannon kriisistä. Se on kriisi, joka johtaa tuotantovoimien hävittämiseen muodossa, jota ei ole nähty sitten toisen maailmansodan, kriisi, joka tapahtuu keskellä työläisten ja kansanvastaisten toimien lumivyöryä, jota taantumukselliset hallitukset “legitimoivat” tarpeellisena taistelussa pandemiaa vastaan ja on tuloksena imperialistien, taantumuksellisten ja revisionistien poliittisesta käsittelystä, joka on sallinut koronavirusepidemian muuntumisen koronaviruspandemiaksi ja synnyttänyt jotain, mikä ei ole yhtään vähempää kuin maailman kansoja vastaan suunnattu kansanmurhan rikos, joka jatkaa katastrofimaista kehittymistään maailman suunnattoman suuressa joukossa.

Nyt on käynnissä imperialismin ja byrokraattisen kapitalismin kriisin kärjistyminen koko maailmassa. Kun sen mätäneminen syvenee, kaikki ristiriidat kärjistyvät. Vallankumouksellinen tilanne kehittyy edelleen epätasaisessa kehityksessä maailmassa, saaden ilmauksensa joukkojen toiminnassa, niiden räjähdysvoimassa, joka saa kaikki taantumukselliset ja heidän revisionistiset palvelijansa vapisemaan. Se ilmenee kaikkialla, marssien kohti suurempia räjähdyksiä kuin on koskaan ennen nähty. Tätä objektiivista tilannetta vastaan on marssittava päättävin askelin kehittäen subjektiivista tekijää, pääasiassa Kommunistisia puolueita, marxilais-leniniläis-maolaisina, pääasiassa maolaisina, uudentyyppisinä, militarisoituina puolueina uusien kansansotien aloittamiseksi. Näin ollen alkaa uusi hetki tai aikakausi osana proletaarisen maailmanvallankumouksen uutta suurta aaltoa, “50100 vuoden” aikakautta, joka on kirjoitettu maailmanvallankumouksen strategisen offensiivin sisään. Tämä osoittaa, että vallankumous on historiallinen ja poliittinen päätendenssi nykypäivän maailmassa. Tämä tilanne määrittelee Kommunististen puolueiden tehtävät, strategian ja taktiikan kaikkialla maailmassa.

Tämä hetki, kun imperialismin mätäneminen syvenee ja luo jännitteitä sekä myllerryksiä kaikkialla maailmassa, on proletaarisen maailmanvallankumouksen strategisen offensiivin hetki. Puheenjohtaja Gonzalo on esittänyt, että maailmanvallankumouksen prosessissa imperialismin ja taantumuksen lakaisemiseksi pois Maan päältä on kolme vaihetta: 1. maailmanvallankumouksen strateginen defensiivi; 2. strateginen tasapaino; 3. strateginen offensiivi. Ja soveltamalla ristiriidan lakia kaikkeen, hän kertoo meille, että viimeisellä vaiheella on vastapuolenaan vastavallankumouksellinen offensiivi.

Siksi yleiselle vastavallankumoukselliselle offensiiville, jota johtaa jenkki-imperialismi, maailman ainoa hegemoninen supervalta, kaikkien kansojen päävihollinen ja itsenimitetty maailman vastavallankumouksellinen santarmi, on osana ja palveluksena uusi revisionismi, jota johtavat revisionistisen ja kapitulationistisen OOL:n rotat Perussa, Prachanda Nepalissa, Avakian USA:ssa jne.

Revisionistinen ja kapitulationistinen OOL Perussa, uuden revisionismin johtajana maailmassa, kieltää I kongressin, joka oli marxilainen, marxilais-leniniläis-maolainen, gonzalon ajattelun kongressi, kieltää Puolueen yhtenäisyyden perusteet ja kaikki puolueen sopimukset ja tapahtumat. Muiden helmien ohella OOL kieltää puolikoloniaalisen ja puolifeodaalisen luonteen, jonka päällä kehittyy byrokraattinen kapitalismi kolmannen maailman maissa, sanoen, että nämä ovat “uusliberalismin” vuoksi lakanneet olemasta sellaisia. Edelleen Perun kohdalla he väittävät, että koska kansansodalla tuhottiin puolifeodaaliset suhteet, niin Perusta on tullut riippuvainen kapitalistinen maa ja että nykyinen taistelu on taistelua demokraattisista oikeuksista, uudesta perustuslaista ja suvereniteetista”. Nuo luopiot kieltävät sen, minkä maoismi ja gonzalon ajattelu ovat asettaneet, että niin kauan kuin demokraattista vallankumousta ei ole viety loppuun saakka vallan valtaamisella koko maassa, ei ole tuhottu imperialismin, byrokraattisen kapitalismin ja puolifeodalismin herruutta. Niissä paikoissa Perussa, joissa taantumus on palauttanut vanhaa valta, se on palauttanut sen mukana vanhat tuotantosuhteet, se on puolifeodalismin.

Uusi revisionismi, jota kansainvälisellä tasolla johtaa OOL, johtajanaan rotta “Miriam”, kieltää talonpoikaiston roolin proletaarisessa maailmanvallankumouksessa (PMV). Talonpoikaiston tärkeyden PMV:lle ymmärtäminen on avain, ei pelkästään kommunisteille sorretuissa maissa vaan koko maailmassa. OOL:n revisionistit esittävät, että talonpoikaisto olisi kadonnut ja että Peru ei olisi puolifeodaalinen vaan riippuvainen kapitalistinen maa ja että vallankumous olisi sosialistinen. Samoin TKP-ML, niin myös Nepalissa ja monissa muissa maissa. Oikeiston mukana kulkee myös väite, että talonpoikaisto olisi katoamassa maailmasta.

Agraarikysymyksen, kolmannen maailman talonpoikaiston taistelun tärkeyden ymmärtäminen sisältää tärkeän kontribuution puheenjohtaja Gonzalolta, joka ymmärtäen byrokraattisen kapitalismin kontribuoi maoismiin, että jos ymmärretä byrokraattista kapitalismia erottamattomasti imperialismin ja puolifeodalismin herruudesta, ei voida ymmärtää yhteiskunnallista prosessia näissä maissa ja dynamiikkaa näissä maissa sekä koko maailmassa, kun imperialismi on muuttunut entistä monopolistisemmaksi, loismaisemmaksi eli mätänemisensä entistä edistyneempään tilaan ja on entistä kuolevampaa. Imperialismi on entisestään edistynyt mädäntymissessään, viemällä pääomia, onnistumalla viemään pääomia se on alistanut Aasian, Afrikan, Latinalaisen Amerikan ja itä-Euroopan taloudet ja yritykset monopoliensa vertikaaliseen organisaatioon, niin sanottuihin globaaleihin arvoketjuihin, siirtäen pääasiassa 90-luvulla ja 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä suuret osat teollisuudestaan tuotettavaksi näissä paikoissa ulkona niin sanotuista imperialistisista keskuksista. Pääoman viennillä ennennäkemättömällä tasolla spekulointi on kasvanut koko maailmassa, niin sanotun ulkomaanvelan kiihdyttäessä sitä vieläkin enemmän, valtioiden joukkovelkakirjoilla, Euroopan unionin joukkovelkakirjoilla. FED:n, Euroopan keskuspankin, Japanin pankin ja Englannin pankin rahapolitiikka on tehnyt rahan hinnan halvemmaksi imperialistisissa keskuksissa, joten se on pyrkinyt lisäämään sen arvoa niissä maissa, joissa korot ovat korkeammat, se on byrokraattisen kapitalismin maissa.

Uusi revisionismi kieltää vallankumouksellisen tilanteen epätasaisessa kehityksessä kansainvälisellä tasolla. Se kieltää suotuisten subjektiivisten olosuhteiden kehityksen, joka vastaa objektiivisen tilanteen kehitystä, se kieltää maoismin proletariaatin ideologian uutena, kolmantena ja korkeampana vaiheena, kieltää vallankumouksen kehityksen kansansotien myötä maailmassa, nykyiset kansansodat Perussa, Intiassa, Filippiineillä ja Turkissa ja ne, jotka ovat aloittamisensa aatossa, ja se kieltää etenemisen Kommunististen puolueiden rekonstituoimisessa.

Kaikkialla maailmassa, osoittaen koko rappeutuminensa ja mädäntyminensä, imperialismia pitävät pystyssä palkkasoturiarmeijoiden veriset pistimet, jotka ovat edessämme voimattomia. Jokainen, joka luo silmäyksen maailmaan tänään, näkee, että kohtaamme tilanteen, jossa proletaarinen maailmanvallankumous on ainoa ulospääsy, ainoa tie ihmiskunnalle ja että objektiiviset ja subjektiiviset olosuhteet maailmassa ovat suotuisat vallankumoukselle. Tässä riemukkaassa tilaisuudessa, joka on niin merkityksellinen proletaariselle maailmanvallankumoukselle, vahvistamme tarpeen taistella pelottomasti, mitään säästelemättä, Yhdistyneen maolaisen kansainvälisen konferenssin puolesta ja siitä nousevan Proletariaatin uuden kansainvälisen organisaation hyväksi.

Toistamme, tänä joulukuun 3. päivä 2021, sitoutumisemme antamaan elämämme puolustaaksemme puheenjohtaja Gonzalon Suurta johtajuutta ja hänen kaikkivoipaa gonzalon ajatteluaan, siten jatkaaksemme kahden yhdistetyn ja erottamattoman kampanjan kehittämistä, se on, kampanja maoismin puolesta ja kampanja puheenjohtaja Gonzalon ja hänen kaikkivoipan gonzalon ajattelunsa puolustamiseksi, tähdäten kohti uutta revisionismia, jota johtavat revionistisen ja kapitulationistisen OOL:n rotat johtajanaan petturirotta “Miriam”. Tähdäten revisionistista ja kapitulationistista OOL:ää vastaan Perussa, uuden revisionismin johtajana maailman tasolla.

Ikuinen kunnia ja loisto puheenjohtaja Gonzalolle!

Eläköön Perun kommunistinen puolue!

Eläköön Kansanvapautusarmeija!

Kansansota kommunismiin asti!

Puheenjohtaja Gonzalo elää hänen kaikkivoipassa gonzalon ajattelussaan!

IC-CI:n toimitus

3. joulukuuta 2021

This entry was posted in Yleinen and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.